fbpx

Pagrindinis » Erasmus+ Sporto sritis

Erasmus+
Sporto sritis

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Erasmus+ sporto srities tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, spręsti visuomenės ir su sportu susijusius uždavinius, gerinti valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

Bendradarbiavimo partnerystė

Siekiama padėti organizacijoms rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo (be kita ko) skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sąžiningumui sporto srityje (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Gali būti vykdoma tokia veikla kaip: pagrindinių suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas; geriausios patirties kaupimas, nustatymas, rėmimas ir sklaida; švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas; informacijos skleidėjų gebėjimų gerinimas; rodiklių stebėjimo ir lyginamosios analizės plėtojimas; informuotumo apie sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinę vertę didinimas; sporto, sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sąveikos skatinimas; sporto duomenų bazės stiprinimas; konferencijų, seminarų, renginių ir susitikimų organizavimas.

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta Programos šalyje arba bet kurioje pasaulio šalyje partnerėje. Programos šalyse įsteigtos organizacijos gali dalyvauti kaip projekto koordinatorės arba kaip organizacijos partnerės. Organizacijos iš šalių partnerių negali būti projekto koordinatorėmis, bet gali dalyvauti projekte (konkrečios sąlygos išdėstytos Programos vadove).

Finansavimo suma:
Bendradarbiavimo partnerysčių sporto projektų finansavimo suma 120 000 – 400 000 Eur

Nedidelio masto partnerystė

Skirta visuomeninėms organizacijoms, mažiau patirtiems turinčioms organizacijoms ir naujiems programos dalyviams. Nedidelio masto partnerysčių administravimas paprastesnis, dotacijos mažesnės ir jos trumpesnės negu bendradarbiavimo partnerystės.

Nedidelio masto partneryste siekiama į veiklą įtraukti visuomenines organizacijas ar mažiau patirties „Erasmus+“ srityje turinčius dalyvius. Ši partnerystė turėtų padėti didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims. To bus siekiama: organizacijoms skiriant mažesnes dotacijų sumas; nustatant trumpesnę trukmę; nustatant paprastesnius administracinius reikalavimus; sumažinant prieigos kliūtis; taikant lanksčius formatus – derinant tarptautinę ir nacionalinio lygmens veiklą – kad mažesnės organizacijos galėtų pritraukti mažiau galimybių turinčius žmones.

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Nepriklausomai nuo projekto srities, nedidelio masto partnerystėje gali dalyvauti bet kuri organizacija, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kitame socialiniame ar ekonominiame sektoriuje. Dalyvauti gali ir organizacijos, vykdančios veiklą kitose srityje (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos, mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Finansavimo suma:
Smulkiųjų bendradarbiavimo partnerysčių sporto projektų finansavimo suma 30 000 – 60 000 Eur.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Siekiama skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties per sportą strategijas, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, kovoti su diskriminacija, skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla.

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno, gali vykti arba vienoje šalyje, juose dalyvaujant ir kitų šalių atstovams (Europos masto renginiai), arba būti surengti po vieną kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje (Europos ir vietos renginiai).

Galimi šie Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno:

I tipo Europos ir vietos renginys: nuo ne mažiau kaip 3 organizacijų iš 3 skirtingų programos šalių iki ne daugiau kaip 5 organizacijų iš 5 skirtingų programos šalių.

II tipo Europos ir vietos renginys: ne mažiau kaip 6 organizacijos iš 6 skirtingų programos šalių.

Europos masto renginiai: vienas renginys, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvaujančių organizacijų iš ne mažiau kaip 10 programos šalių (įskaitant paraišką pateikusią organizaciją).

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Paraišką turi pateikti programos šalies organizacija. Pareiškėjai gali būti bet kuri viešoji įstaiga arba organizacija, taip pat su ja susiję subjektai (jei tokių yra), veikiantys sporto srityje.

Finansavimo suma:
Europos masto sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno projektų finansavimo suma 200 000 – 450 000 Eur.

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale sporto srityje ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose programos trečiosiose šalyse (anksčiau – programos šalys), taip pat Vakarų Balkanuose veikiančių organizacijų partneryste. Jais siekiama remti sporto veiklą ir politiką kaip vertybių skatinimo ir švietimo priemonę, kuria skatinamas asmeninis ir socialinis tobulinimasis ir kuriamos darnesnės bendruomenės.

Gebėjimų stiprinimo projektai – tai tarptautinio bendradarbiavimo projektai, pagrįsti daugiašale partneryste tarp organizacijų, veikiančių sporto srityje Programoje ir su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse.

Tikslai – didinti paprastų sporto organizacijų pajėgumus; skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse; skatinti socialinę įtrauktį per sportą; propaguoti teigiamas vertybes per sportą (tokias kaip sąžiningas žaidimas, tolerancija, komandinė dvasia); bendromis iniciatyvomis skatinti bendradarbiavimą įvairiuose pasaulio regionuose; bendrų vertybių, nediskriminavimo ir lyčių lygybės propagavimas per sportą; įgūdžių ugdymas per sportą, kurių reikia norint pagerinti socialiai nuskriaustų grupių dalyvavimą (pvz., nepriklausomybę, lyderystę ir kt.); migrantų integracija; susitaikymas po konflikto.

Galimi pareiškėjai:
Bet kuri viešoji ar privati ​​organizacija su ja susijusiu subjektu (jeigu yra), veikianti sporto srityje, įsteigta ES valstybėje narėje arba su Programa asocijuotoje trečiojoje šalyje arba trečiojoje šalyje iš 1 regiono.

Pagrindinis » Erasmus+ Sporto sritis

Erasmus+
Sporto sritis

Kasmet parengiame apie 90 įvairių sporto projektų finansavimui gauti. Vidutinis parengtų paraiškų vertinimo balas – 90 balų, o sėkmės rodiklis viršija 72 %, todėl galime padėti suplanuoti reikšmingus sporto, fizinio aktyvumo bei sveikatingumo projektus ir parengti laiminčias projektų paraiškas.
Patikėkite mums projekto paraiškos rengimo bei finansavimo pritraukimo darbus ir užtikrinsime, kad gautas finansavimas tarnaus jūsų tikslams, o ne jūs – jo reikalavimams.

Nemokama konsultacija:  +370 696 72 000 arba info@projektaisportui.lt

Erasmus+ sporto srities tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, spręsti visuomenės ir su sportu susijusius uždavinius, gerinti valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

Bendradarbiavimo partnerystė

Siekiama padėti organizacijoms rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo (be kita ko) skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sąžiningumui sporto srityje (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Gali būti vykdoma tokia veikla kaip: pagrindinių suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas; geriausios patirties kaupimas, nustatymas, rėmimas ir sklaida; švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas; informacijos skleidėjų gebėjimų gerinimas; rodiklių stebėjimo ir lyginamosios analizės plėtojimas; informuotumo apie sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinę vertę didinimas; sporto, sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sąveikos skatinimas; sporto duomenų bazės stiprinimas; konferencijų, seminarų, renginių ir susitikimų organizavimas.

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta Programos šalyje arba bet kurioje pasaulio šalyje partnerėje. Programos šalyse įsteigtos organizacijos gali dalyvauti kaip projekto koordinatorės arba kaip organizacijos partnerės. Organizacijos iš šalių partnerių negali būti projekto koordinatorėmis, bet gali dalyvauti projekte (konkrečios sąlygos išdėstytos Programos vadove).

Finansavimo suma:
Bendradarbiavimo partnerysčių sporto projektų finansavimo suma 120 000 –
400 000 Eur

Nedidelio masto partnerystė

Skirta visuomeninėms organizacijoms, mažiau patirtiems turinčioms organizacijoms ir naujiems programos dalyviams. Nedidelio masto partnerysčių administravimas paprastesnis, dotacijos mažesnės ir jos trumpesnės negu bendradarbiavimo partnerystės.

Nedidelio masto partneryste siekiama į veiklą įtraukti visuomenines organizacijas ar mažiau patirties „Erasmus+“ srityje turinčius dalyvius. Ši partnerystė turėtų padėti didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims. To bus siekiama: organizacijoms skiriant mažesnes dotacijų sumas; nustatant trumpesnę trukmę; nustatant paprastesnius administracinius reikalavimus; sumažinant prieigos kliūtis; taikant lanksčius formatus – derinant tarptautinę ir nacionalinio lygmens veiklą – kad mažesnės organizacijos galėtų pritraukti mažiau galimybių turinčius žmones.

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Nepriklausomai nuo projekto srities, nedidelio masto partnerystėje gali dalyvauti bet kuri organizacija, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kitame socialiniame ar ekonominiame sektoriuje. Dalyvauti gali ir organizacijos, vykdančios veiklą kitose srityje (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos, mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Finansavimo suma:
Smulkiųjų bendradarbiavimo partnerysčių sporto projektų finansavimo suma 30 000 –
60 000 Eur.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Siekiama skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties per sportą strategijas, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, kovoti su diskriminacija, skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla.

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno, gali vykti arba vienoje šalyje, juose dalyvaujant ir kitų šalių atstovams (Europos masto renginiai), arba būti surengti po vieną kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje (Europos ir vietos renginiai).

Galimi šie Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno:

I tipo Europos ir vietos renginys: nuo ne mažiau kaip 3 organizacijų iš 3 skirtingų programos šalių iki ne daugiau kaip 5 organizacijų iš 5 skirtingų programos šalių.

II tipo Europos ir vietos renginys: ne mažiau kaip 6 organizacijos iš 6 skirtingų programos šalių.

Europos masto renginiai: vienas renginys, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvaujančių organizacijų iš ne mažiau kaip 10 programos šalių (įskaitant paraišką pateikusią organizaciją).

Projekto trukmė: 12 arba 18 mėnesių, atsižvelgiant į projekto tikslą ir per tam tikrą laiką numatytos veiklos rūšį.

Galimi pareiškėjai:
Paraišką turi pateikti programos šalies organizacija. Pareiškėjai gali būti bet kuri viešoji įstaiga arba organizacija, taip pat su ja susiję subjektai (jei tokių yra), veikiantys sporto srityje.

Finansavimo suma:
Europos masto sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno projektų finansavimo suma 200 000 – 450 000 Eur.

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale sporto srityje ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose programos trečiosiose šalyse (anksčiau – programos šalys), taip pat Vakarų Balkanuose veikiančių organizacijų partneryste. Jais siekiama remti sporto veiklą ir politiką kaip vertybių skatinimo ir švietimo priemonę, kuria skatinamas asmeninis ir socialinis tobulinimasis ir kuriamos darnesnės bendruomenės.

Gebėjimų stiprinimo projektai – tai tarptautinio bendradarbiavimo projektai, pagrįsti daugiašale partneryste tarp organizacijų, veikiančių sporto srityje Programoje ir su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse.

Tikslai – didinti paprastų sporto organizacijų pajėgumus; skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla su Programa nesusijusiose trečiosiose šalyse; skatinti socialinę įtrauktį per sportą; propaguoti teigiamas vertybes per sportą (tokias kaip sąžiningas žaidimas, tolerancija, komandinė dvasia); bendromis iniciatyvomis skatinti bendradarbiavimą įvairiuose pasaulio regionuose; bendrų vertybių, nediskriminavimo ir lyčių lygybės propagavimas per sportą; įgūdžių ugdymas per sportą, kurių reikia norint pagerinti socialiai nuskriaustų grupių dalyvavimą (pvz., nepriklausomybę, lyderystę ir kt.); migrantų integracija; susitaikymas po konflikto.

Galimi pareiškėjai:
Bet kuri viešoji ar privati ​​organizacija su ja susijusiu subjektu (jeigu yra), veikianti sporto srityje, įsteigta ES valstybėje narėje arba su Programa asocijuotoje trečiojoje šalyje arba trečiojoje šalyje iš 1 regiono.

TURITE IDĖJĄ?

Susisiekime

Papasakokite mums apie savo organizaciją bei jos poreikį, o mes padėsime Jūsų idėjai gauti finansavimą
* Siųsdami sutinkate su Projektai Sportui privatumo politika